W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

powiat: tarnobrzeski
województwo: podkarpackie

tel.: (+48) 15 836 20 75
fax: (+48) 15 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
skrzynka podawcza ePUAP: cla9639wms

serwis www
: gminagorzyce.pl

NIP
: 867-207-71-54
REGON: 830 409 169

Samodzielne stanowiska

Ewa Dul – stanowisko ds. obsługi organów kolegialnych
tel. 15 836 20 75 wew. 17
pok. nr 9
e-mail: e.dul@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. obsługa kancelaryjna pracy Rady i Komisji Gminy,
 2. udzielanie radnym pomocy w wypełnianiu funkcji radnego,
 3. rejestrowanie i analiza oświadczeń majątkowych radnych,
 4. ewidencjonowanie spraw wpływających do Rady Gminy i Komisji,
 5. protokołowanie posiedzeń Rady Gminy i Komisji,
 6. przekazywanie na stanowiska pracy materiałów z sesji, odpisów podjętych uchwał,
 7. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy,
 8. prowadzenie zadań z zakresu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendum,
 9. prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania jednostek pomocniczych, w tym organizacja wyborów sołtysa i członków rad sołeckich.

 

Monika Zając – stanowisko ds. komunikacji społecznej
tel. 15 836 20 75 wew. 33
pok. nr 18
e-mail: m.zajac@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. aktywne kreowanie właściwego wizerunku Gminy,
 2. prowadzenie gazety lokalnej, w tym w szczególności tworzenie artykułów,
 3. koordynacja obsługi informacyjnej w Urzędzie, w tym serwisu prasowego,
 4. przygotowanie, we współpracy z komórkami urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, informacji o ich działalności,
 5. współpraca z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi
 6. reprezentowanie Urzędu w kontaktach ze środkami masowego przekazu,
 7. przygotowanie Strategii Informacyjnej Urzędu,
 8. kompletowanie i ewidencjonowanie archiwum fotograficznego Gminy,
 9. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Gminy,
 10. inicjowanie i prowadzenie akcji promocyjnych, przygotowanie materiałów promocyjnych Gminy,
 11. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i organizacjami pozarządowymi przy organizowaniu wydarzeń o charakterze promocyjnym. 


Bartłomiej Paciorek – stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami
tel. 15 836 20 75 wew. 12
pok. nr 7
e-mail: b.paciorek@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. prowadzenie spraw wynikających z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzyce,
 2. prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań gminy w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i stawy o lasach,
  prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań gminy w zakresie ustawy prawo wodne,
 3. współpraca ze Starostwem Powiatowym w zakresie działalności spółek wodnych.

 

Jolanta Bartoszek – stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
tel. 15 836 20 75 wew. 22
pok. nr 6
e-mail: j.bartoszek@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych w Gminie Gorzyce, a w szczególności:

 1. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 2. obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych,
 3. utworzenie i aktualizacja bazy danych rejestru gminnego właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 5. współudział w opracowaniu projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 6. sprawozdawczość z zakresu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 7. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
 8. kontrola realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
 9. przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 10. księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 11. prowadzenie egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 12. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 13. prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 14. prowadzenie postępowań w zakresie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,
 15. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Iga Kuźmicka – stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa
tel. 15 836 20 75 wew. 12
pok. nr 7
e-mail: i.kuzmicka@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków i opieki nad zabytkami.

Krzysztof Bartoszek – stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych
tel. 15 836 20 75 wew. 32
pok. nr 17
e-mail: k.bartoszek@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. przygotowywanie i prowadzenie gminnych inwestycji budowlanych,
 2. przygotowywanie umów dla planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych,
 3. udział w planowaniu robót inwestycyjnych,
 4. przygotowywanie kompleksowej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia, realizacji, zakończenia i odbioru inwestycji,
 5. współpraca i korespondowanie ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego,
 6. koordynacja zapewnienia nadzoru realizacji zadań inwestycyjnych,
 7. udział w pracach komisji odbioru robót,
 8. rozliczenie końcowe inwestycji pod względem rzeczowo-finansowym dokumentem OT,
 9. przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na potrzeby Gminy w sprawach prowadzonych na stanowisku pracy,
 10. udział w pracach komisji przetargowych.


Marian Urbaniak – stanowisko ds. dróg i spraw energetycznych
tel. 15 836 20 75 wew. 13
pok. nr 19
e-mail: m.urbaniak@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych,
 2. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy.

 

Tomasz Słowiński – stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
tel. 15 836 20 75 wew. 32
pok. nr 17
e-mail: t.slowinski@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności prowadzenie rejestracji i kwalifikacji wojskowej;
 2. Prowadzenie Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru;
 3. Wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej;
 4. Wykonywanie zadań w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych;
 5. Opracowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego funkcjonowania Gminy Gorzyce w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
 6. Przygotowanie systemu kierowania na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w tym organizacja stanowiska kierowania Urzędu;
 7. Opracowanie i aktualizacja Planu Ochrony Służby Zdrowia;
 8. Opracowanie i przygotowanie Planu Odtwarzania Ewidencji Wojskowej;
 9. Przygotowanie i opracowanie programu szkolenia obronnego w Gminie Gorzyce;
 10. Prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań gminy w zakresie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.


Małgorzata Żurek-Pasieczna – stanowisko ds. oświaty
tel. 15 836 20 75 wew. 13
pok. nr 19
e-mail: m.pasieczna@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. realizacja zadań gminy w zakresie ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela, a w szczególności:
  a) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminy funkcji organu prowadzącego publiczne szkoły i placówki oświatowe,
  b) planowanie sieci publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
  c) prowadzenie ewidencji przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
  d) zatwierdzanie organizacji publicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych;
  e) sprawowanie nadzoru i koordynacji działalności przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy,
  f) nadzór nad działalnością placówek szkolnych w zakresie dowożenia dzieci oraz organizacja wypoczynku,
  g) współdziałanie z Dyrektorami szkół w zakresie spraw socjalnych nauczycieli, dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  h) prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów o obowiązku szkolnym, obowiązku nauki oraz rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
  i) zatrudnianie i wynagradzanie dyrektorów szkół i przedszkoli, w tym organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli,
  j) przygotowywanie awansów zawodowych nauczycieli
  i dokonywanie oceny pracy dyrektorów,
  k) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów,
  l) w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  m) w zakresie zadań gminy dotyczących darmowych podręczników,
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 3. realizacja zadań Gminy w zakresie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
 4. prowadzenie spraw ochrony zdrowia na terenie Gminy,
 5. prowadzenie spraw związanych z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin.


Agnieszka Duszkiewicz – stanowisko ds.remontów, administrowania budynkami komunalnymi i terenami zieleni
tel. 15 836 20 75 wew. 32
pok. nr 17
e-mail: a.duszkiewicz@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. organizacja i koordynacja prac związanych z budową i urządzeniem terenów zielonych,
 2. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, ochroną, pielęgnacją i eksploatacją terenów zieleni, w tym monitorowanie stanu utrzymania oraz określanie sposobu korzystania z terenów zieleni,
 3. planowanie rozwoju terenów zieleni, udział w opracowywaniu i wdrażaniu programów oraz projektów dotyczących budowy i gospodarowania terenami zieleni,
 4. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym przygotowywanie dokumentacji przetargowej oraz udział w procedurze przetargowej w zakresie powierzonych zadań,
 5. przygotowywanie i koordynowanie prac dotyczących realizacji umów zawieranych w zakresie urządzania i utrzymania zieleni w tym m.in.:
  a) nadzór nad jakością i terminowością wykonywanych prac,
  b) prowadzenie dokumentacji zleconych prac,
  c) dokonywanie odbiorów zleconych prac,
 6. przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji, raportów i sprawozdań związanych z utrzymaniem terenów zieleni,
 7. udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów,
 8. współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Gorzycach w zakresie zadań prowadzonych na stanowisku pracy.
 9. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi,
 10. nadzór nad utrzymaniem terenów komunalnych,
 11. prowadzenie nadzoru  remontów bieżących i generalnych w budynkach stanowiących własność Gminy,
 12. opracowywanie dokumentacji przeprowadzonych postępowań,
 13. współpraca z sołtysami w zakresie realizacji zadań finansowanych z funduszu sołeckiego,
 14. nadzór nad realizacją porozumień zawartych między Wójtem a Komendantem Policji.


Magdalena Stachula – stanowisko ds. ochrony środowiska
tel. 15 836 20 75 wew. 22
pok. nr 6
e-mail: m.stachula@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. realizacja obowiązków gminy z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska,
 2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
 3. realizacja obowiązków gminy z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 4. realizacja obowiązków gminy w zakresie ustawy o ochronie przyrody,
 5. realizacja zadań wynikających z Krajowego programu usuwania azbestu,
 6. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 7. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków,
 8. sporządzanie sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska.
 9. prowadzenie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste Powietrze", a w szczególności:
  a) udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie
  b) podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie;
  c) wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem należytej staranności;
  d) organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców, w tym minimum jedno w kwartale, minimum cztery spotkania w roku (w sytuacji stanu epidemii dopuszczalne spotkania online);
  e) wydruk i zapewnienie dostępności przynajmniej w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie udostępnionych Gminie przez WFOŚiGW w formie elektronicznej (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);
  f) przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym  określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji - jeżeli Gmina takie realizuje;
  g) wizyty  u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
  h) rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych Wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia Wniosku o dofinansowanie - rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców programu zachęcających do złożenia wniosku - liczba adresów musi się równać minimum 20% liczby budynków jednorodzinnych na terenie Gminy w roku, w którym prowadzony jest punkt konsultacyjno - informacyjny;
  i) przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez WFOŚiGW z taką prośbą do Gminy oraz przekazania wzoru ankiety;
  j) prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu;
  k) przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie;
  l) pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
 10. prowadzenie postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydawania w tych sprawach zaświadczeń.


Daniel Mazur – stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej / informatyk
tel. 15 836 20 75 wew. 13
pok. nr 19
e-mail: d.mazur@gminagorzyce.pl

Do zadań stanowiska należy:

 1. realizacja zadań gminy w zakresie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy,
 2. realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
 3. realizacja obowiązków gminy z zakresu ustawy prawo energetyczne dotyczące dodatków energetycznych,
 4. opieka nad miejscami pamięci narodowej, cmentarzami i mogiłami wojennymi i pomnikami,
 5. realizacja zadań związanych z informatyzacją, prowadzenie obsługi informatycznej urzędu oraz zarządzanie zasobami teleinformatycznymi urzędu.

Powiadom znajomego