W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

powiat: tarnobrzeski
województwo: podkarpackie

tel.: (+48) 15 836 20 75
fax: (+48) 15 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
skrzynka podawcza ePUAP: cla9639wms

serwis www
: gminagorzyce.pl

NIP
: 867-207-71-54
REGON: 830 409 169

Podatek leśny

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciel
 • posiadacz samoistny
 • użytkownik wieczysty
 • w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym
Zgodnie z art.6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje sie w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nie posiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. w takim przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały Rady Gminy) - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym.
Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym gminy właściwym dla podatku leśnego. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym Urząd Skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w Urzędzie Skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U.2019.1126 ).

Stawki podatku leśnego

 • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
 • dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50% stawki określonej wyżej.

Rada gminy może, w drodze uchwały , obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne , w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca
 • przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U.2019.888 t.j.).

Wzory formularzy: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ 

Powiadom znajomego