W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

powiat: tarnobrzeski
województwo: podkarpackie

tel.: (+48) 15 836 20 75
fax: (+48) 15 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
skrzynka podawcza ePUAP: cla9639wms

serwis www
: gminagorzyce.pl

NIP
: 867-207-71-54
REGON: 830 409 169

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko sekretarz gminy
Miejsce pracy Urząd Gminy Gorzyce
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Gorzyce
Status w trakcie rozstrzygania

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

W URZĘDZIE GMINY GORZYCE

39-432 GORZYCE UL. SANDOMIERSKA 75

WÓJT GMINY GORZYCE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

sekretarz gminy

 (nazwa stanowiska zgodnie ze strukturą organizacyjną)

 

 

1.   Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie;

2)    wykształcenie wyższe magisterskie; 

3)  co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;

4)  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)     nieposzlakowana opinia.

2.   Wymagania dodatkowe:

1)   znajomość aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego i pracowników samorządowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie informacji niejawnych, Kodeksu pracy, Kodeksu postepowania administracyjnego, Kodeksu Wyborczego, Kodeksu Cywilnego,  przepisów BHP  i ppoż., znajomość zasad techniki legislacyjnej;                     

2)   umiejętność sprawnej i efektywnej organizacji pracy;

3)   samodzielność w realizacji zadań;

4)   komunikatywność;

5)   sumienność;

6)   umiejętność zarządzania personelem i jakością realizowanych zadań.

3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, właściwej organizacji pracy Urzędu oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności:

1.   W zakresie zapewnienia właściwej organizacji pracy Urzędu:

1)      zapewnienie właściwej struktury organizacyjnej Urzędu oraz podziału zadań i kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, i ich obsady etatowej, w sposób adekwatny do realizowanych zadań, z uwzględnieniem zmian wynikających z obowiązujących przepisów,

2)      określanie wewnętrznych standardów i wymogów dotyczących procedury załatwiania spraw w Urzędzie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

3)      określanie standardów i wymogów dotyczących opisów stanowisk, zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności oraz nadzór nad ich realizacją,

4)      zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie, 

5)      wprowadzanie nowoczesnych technik pracy biurowej oraz koordynacja i nadzór nad informatyzacją Urzędu,

6)      koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań, w szczególności wynikających z planów pracy urzędu oraz aktów prawnych stanowionych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy, 

7)      nadzór nad przygotowaniem Statutu Gminy,  projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń wójta;

8)      nadzór nad sposobem i terminowością rozpatrywania skarg i wniosków,

9)      nadzór nad działalnością decyzyjną, w tym w szczególności odwołań od decyzji, oraz terminowością załatwiania spraw w Urzędzie – przedkładanie Wójtowi Gminy stosownych analiz i wniosków w tym zakresie,

10)   nadzór nad prawidłową obsługą interesantów,

11)   nadzór nad gospodarką, mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,

12)   koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań związanych z organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz obiegiem dokumentów i informacji w Urzędzie,

13)   organizowanie kontroli referatów, samodzielnych stanowisk pracy oraz jednostek organizacyjnych gminy,

14)   nadzór nad zapewnieniem prawidłowej obsługi Sesji Rady Gminy, posiedzeń Komisji Rady oraz rozpatrywaniem wniosków i interpelacji Radnych;

2.   W zakresie realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi:

1)     koordynacja i nadzór nad realizacją zadań związanych z naborem na wolne stanowiska w Urzędzie, zarówno w formie naboru otwartego, jak i awansu wewnętrznego,

2)     ustalanie zasad dotyczących organizacji i przebiegu służby przygotowawczej oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,

3)     ustalanie zasad i sposobu dokonywania ocen okresowych pracowników,

4)     nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, w tym w ramach samokształcenia oraz zapewnienia właściwego poziomu i stylu ich pracy;

3.     Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego dostępu do informacji publicznej oraz funkcjonowaniem BIP Urzędu;

4.     Koordynowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, spisów, referendów i konsultacji społecznych;

5.     Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;

6.     Wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

4.   Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys zawodowy (CV),

3)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony BIP),

4)     kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

5)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),

6)     oświadczenie kandydata (do pobrania ze strony BIP) o:

a)     posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c)     nieposzlakowanej opinii,

d)     braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7)     oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata na pracownika, w tym z informacją o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie przysługują w związku z ich przetwarzaniem (do pobrania ze strony BIP).

List motywacyjny,  życiorys zawodowy (CV), kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

5.     Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w Urzędzie Gminy Gorzyce wynosił więcej niż 6%. 

6.     Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)     usytuowanie stanowiska pracy: Gorzyce ul. Sandomierska 75 – parter,  budynek nie jest wyposażony w podjazd umożliwiający przemieszczanie się na wózku inwalidzkim; pomieszczenia sanitarne i biurowe nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;

2)     czas pracy:  pełny etat;

3)     praca przy monitorze ekranowym, praca na stanowisku kierowniczym - decyzyjnym i związanym z odpowiedzialnością, praca z klientami, wyjazdy służbowe według potrzeb pracodawcy.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na czas określony (6 miesięcy). Kolejna umowa będzie zawarta na czas nieokreślony. W przypadku osoby podejmującej po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pracownik zostanie zatrudniony na czas nieokreślony po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą. 

7.     Termin i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75 (Biuro Obsługi Mieszkańców) lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza gminy w terminie do dnia 28.05.2024 r. do godz. 15.30. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Nie ma możliwości przyjmowania ofert drogą elektroniczną. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.gminagorzyce.pl oraz na tablicach informacyjnych w siedzibach Urzędu przy ul. Sandomierskiej 75 i ul. 3 Maja 4 w Gorzycach.

8.     Klauzula informacyjna:

1)   Administratorem przekazanych danych osobowym jest Urząd Gminy Gorzyce, mający swoją siedzibę w Gorzycach ul. Sandomierska 75. 

2)   Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się e-mailowo: iodo@gminagorzyce.pl.

3)   Przekazane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Gorzyce, na które Państwo aplikujecie. 

4)   Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (w zakresie wynikającym           z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy), w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (np. numer telefonu) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie danych. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zostaną zniszczone (po 3 miesiącach od dnia zatrudnienia wybranego kandydata na stanowisko, na które był prowadzony nabór).

5)   W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.

6)   Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Dodatkowo, w przypadku podania danych objętych udzieloną zgodą, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych.

7)   Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a w zakresie objętym zgodą wymogiem umownym. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w naborze. Podanie danych w zakresie objętym zgodą nie jest obowiązkowe a ich niepodanie nie ma wpływu na Państwa udział w naborze (wpływa np. na usprawnienie przebiegu naboru).

8)   Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

9)   Postępowanie z dokumentami aplikacyjnymi po zakończonym naborze reguluje zarządzenie  wewnętrzne Nr 3/19 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przechowywania i niszczenia dokumentacji  aplikacyjnych.

 

 

 

 

  Gorzyce, 17.05.2024 r.                                                                              Wójt Gminy Gorzyce

                                                                                                                     mgr Leszek Surdy


                                                                                                                                                                                            

                                                                                                          

Załączniki

Powiadom znajomego